Krzysztof Wojciechowski - Strona Zakładu Ochrony Środowiska INoZ

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Krzysztof Wojciechowski

prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski

Urodził się 12 stycznia 1936 roku w Poznaniu, ale wkrótce przeniósł się do Lublina i tu kształcił się w kolejnych szkołach i na UMCSie, gdzie napisał pracę magisterską z hydrografii. Jeszcze przed ukończeniem studiów został zatrudniony w Zakładzie Hydrografii. W roku 1964 brał udział w wyprawie do Ameryki Południowej, po powrocie obronił doktorat i w 1966 roku został adiunktem. Kolejna wyprawa badawcza w której uczestniczył odbyła się w 1978 roku w Mongolii. W 1989 roku został docentem i kierownikiem Roztoczańskiej Stacji Naukowej w Guciowie, którą kierował do 1994 roku. W 1990 roku został pierwszym kierownikiem Zakładu Ochrony Środowiska. W 1991 roku został Dyrektorem Instytutu Nauk o Ziemi, którym kierował przez dwie kadencje. W 2000 roku uzyskał nominację na profesora zwyczajnego. Profesor Wojciechowski jest autorem blisko 100 publikacji naukowych, brał udział w stażach naukowych w Wielkiej Brytanii, a w Stanach zjednoczonych przebywał jako "visiting professor". Odwiedził także w celach naukowych Francję, Kanadę, Ukrainę, Węgry, Czechy i Słowacje. Jest czynnym członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz założycielem Bractwa Wybrzeża i Rotary w Polsce. Ponadto zasiada w Radach Naukowych Roztoczańskiego Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych Województwa Chełmskiego.
Problematyka jaką zajmuje się w swoich badaniach koncentruje się w dwu nurtach: uwarunkowania obiegu wody w zlewniach związanych z cechami fizjograficznymi i sposobem ich zagospodarowania oraz metodologia badań krajobrazowych powiazanych z geografią humanistyczną.

Praca magisterska pt: „Stosunki wodne dorzecza Giełczwi” – 1957
Praca doktorska pt: „Problemy bilansu wodnego Thornthwaite’a i Mathera w zastosowaniu do Polski” – 1965
Rozprawa habilitacyjna pt: „Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu” – 1987

Od października 2006 roku prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski jest na emeryturze.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego