Strona Zakładu Ochrony Środowiska INoZ

Szukaj

Idź do treści

Sebastian Bernat

dr Sebastian Bernat - adiunkt

Kontakt

tel: (81) 537 68 05
e-mail: sebastian.bernat@poczta.umcs.lublin.pl
www: www.krajobraz2007.republika.pl

Godziny konsultacji

Poniedziałek 11.00 - 12.30
Środa 10.30-12.00
Pokój 21B

Kariera

Praca magisterska pt: „Antropogeniczne przemiany rzeźby okolic Wierzbiny (miedzyrzecze Iłżanki i Radomki) – 1998
Praca doktorska pt: "Zmiany krajobrazu odcinka granicznego doliny Bugu w ostatnim stuleciu" – 2005

Problematyka badawcza

  • Studia krajobrazu dźwiękowego w wybranych obszarach wschodniej Polski (podstawy metodyczne i metodologiczne, typologia, delimitacja, ocena); rola dźwięku w percepcji krajobrazu, strategie kształtowania jakości dźwiękowej krajobrazu
  • Przemiany i zagrożenia krajobrazów kulturowych (miary jakości krajobrazu, rewitalizacja)
  • Inne: turystyka kulturowa, partycypacja społeczna w ochronie krajobrazu


Ostatnie ważniejsze publikacje

1. Bernat S., 2007, Rewitalizacja dolin rzecznych w miastach . W: Myga-Piątek U. (red.), Doliny rzeczne. Przyroda-krajobraz-człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 7. s.255-265 .
2. Bernat S., (red.) 2008: Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 11. Lublin, 328 s.
3. Bernat S., Kałamucka W., 2008, The " landscape experienced" in empirical research conducted by Lublin scholars. (Ed.): Plit J., Andreychouk V., Methods of landscape research. Dissertation Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society no.8. Sosnowiec, p.21-33.
4. Bernat S., 2009, Estetyczne wartości w interdyscyplinarnych studiach krajobrazu dźwiękowego. W: Janicki G., Łanczont M. (red.), Geografia i wartości. Wyd. UMCS, Lublin, s.207-220.
5. Bernat S., 2009, Perspektywy ekologii dźwiękowej w Polsce. W: Piechota S.(red.), Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego - stan i perspektywy badań. Problemy Ekologii Krajobrazu t.XXV., PWSZ w Lesznie, ZSPSU SJK w Pniewach, PAEK, s. 175-182.
6. Bernat S., 2009, Zarządzanie jakością dźwiękową w przestrzeni publicznej. W: Klima E. (red.), Czynniki społeczne w gospodarce przestrzennej i planowaniu przestrzennym. Space - Society - Economy, t.9, Uniwersytet Łódzki, Łódź . S.101-112.
7. Bernat S., 2010, Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych w zrównoważonym rozwoju. Problemy Ekorozwoju vol. 5, no 1., str. 139-144. http://ssrn.com/abstract=1547789
8. Bernat S., 2010, Obszary ciche w aglomeracjach. W: Barwiński M., (red.), Obszary metropolitarne we współczesnym środowisku geograficznym. 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, t. 2. Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Łódź, s.305-314.
9. Bernat S., 2010, Doliny rzeczne i ich percepcja. W: Plit J.(red.), Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie . Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 13, s. 167-178.
10. Bernat S., 2010, Ochrona krajobrazu przygranicznego odcinka doliny Bugu - stan i perspektywy. W: Horska-Schwarz S.(red.), Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej. Problemy Ekologii Krajobrazu t.XXVI. PAEK, UWr Wrocław, s.257-269.


Dydaktyka

GEOGRAFIA

Dziedzictwo przemysłowe Polski

Dźwięk w krajobrazie

Krajobrazy kulturowe Europy

Krajobrazy miejskie

Krajobrazy wiejskie

Ochrona i rewitalizacja krajobrazu

Odkrywanie na nowo Europy: historia i kultura

Ruralistyka i kształtowanie krajobrazu wsi

Rzeka w krajobrazie miejskim

Struktura i funkcjonowanie krajobrazu kulturowego

Wstęp do architektury krajobrazu

Zarządzanie krajobrazem kulturowym

TURYSTYKA I REKREACJA

Dźwięk w krajobrazie

Dźwięki i zapachy świata

Ekologia i ochrona środowiska

Krajobraz jako walor i produkt turystyczny

Krajobrazy kulturowe Europy

Problemy percepcji krajobrazu w turystyce

Turystyka industrialna

Turystyka w obszarach przemysłowych i poprzemysłowych

Obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego

Obsługa i działalność biura turystycznego

   

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zagrożenia i ochrona krajobrazu

   

Działalność organizacyjna

  • Członkostwo władz instytucji naukowych: Członek Zarządu Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG (2009-2012).
  • Od roku 2007 jest koordynatorem instytutowym Lubelskiego Festiwalu Nauki.
  • W 2008 był przewodniczącym komitetu organizacyjnego Interdyscyplinarnego Seminarium "Dźwięk w krajobrazie. Stan i perspektywy badań", zaś w 2010 XII Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG "Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych". Jest redaktorem Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG t. 11 oraz t.15.

Strona główna | Historia Zakładu | Pracownicy | Badania | Dydaktyka | Linki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego